Konsultasyon at Impormasyon tungkol sa Pamumuhay para sa mga Dayuhan

★Osaka Information Service para sa mga Dayuhan

Para makapamuhay nang mapayapa ang mga dayuhan, ang “Osaka Information Service para sa mga Dayuhan” ay nagbibigay ng iba’t-ibang impormasyon, kasama rin ang impormasyon ukol sa pamumuhay, at tumatanggap ng konsultasyon sa maraming wika (11 wika kasama ang Hapon). Puwedeng magkonsulta sa pamamagitan nang pag-dalaw, telepono, Email o Fax. Puwedeng magkonsulta sa propesyonal tunkgol sa visa o sa batas sa pang-apat na Linggo ng buwan. (Palitan ang abogado ng visa at abogado ng batas bawat buwan. Kailangang kumuha ng appointment.)
Huwag mag-atubiling gamitin ito. *Libre! Kompidensiyal!


Wika Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Kastila, Biyetnamis, Filipino, Thai,
Bahasa, Nepali, Hapon
Araw at Oras Lunes at Biyernes 9:00-20:00 (maliban sa pistang opisyal ng bansang Hapon)
Martes, Miyerkules, at Huwebes 9:00-17:30 (maliban sa pistang opisyal ng bansang Hapon)
Pangalawa at pang-apat na Linggo 13:00-17:00
Maikokonsulta Visa, pagtra-trabaho, pagpapagamot, welfare, edukasyon, at iba
pang pangkalahatang pamumuhay
Konsutalsyong Propesyonal Pang-apat na Linggo 13:30-16:30 (Kailangan ng appointment)
Abogado ng Visa / Abogado ng Batas (Palitan bawat buwan)
Lugar Osaka Foundation of International Exchange, 5th Floor, MyDome
Osaka, 2-5 Hommachibashi, Chuo-ku, Osaka
Telepono para sa Konsultasyon 06-6941-2297
FAX 06-6966-2401 *Hapon at Ingles lamang
E-mail jouhou-c@ofix.or.jp *Hapon at Ingles lamang