Paglabag sa batas ng trapiko

[Tanong]Ano ang dapat kong pag-ingatan kung masangkot ako sa isang aksidenteng trapiko?

[Sagot]
Kahit gaano kabalewala ang nangyari, mag-report sa pulis.Kung hindi mo ito ni-report, hindi ka makakakuha ng katibayan na ikaw ay nasangkot sa isang aksidente na kakailanganin mo para makatanggap ng insurance. Kahit na hindi seryoso ang sulgat mo, magpatingin ka pa rin sa ospital para sigurado.
Traffice accident consultation desk (Hapon lamang)

[Tanong] Naospital ako dahil sa isang aksidenteng trapiko. Anong klaseng kompensasyon ang maaari kong makuha?

[Sagot]
Ang bayad pinsala ay kinukuha sa automobile third party liability insurance (mandatory vehicle liability insurance) o voluntary insurance. Pwede lang gamitin ang mandatory vehicle liability insurance kung may napinsala o namatay dahil sa aksidente.  Ang halaga ay hindi tataas sa 1.2 milyong yen. Kung mas mahigit pa ang kailangan, kukunin ito sa voluntary insurance. 

Kung ikaw ay naaksidente at di mo alam kung sino ang bumangga sa iyo o walang insurance yung nakabangga, maaari kang makatanggap ng kompensasyon galing sa programa ng gobyerno na halos kapareho ang halaga ng sa mandatory vehicle liability insurance.

Kung mayroon kang hindi alam sa paghingi ng pera sa insurance company, makipagkonsulta sa traffice accident consultation desk. Sa wikang Hapon lang pwede. Mas mabuti kung magdadala kayo ng interpreter.

Konsultasyon para sa aksidente ng mga behikulo ng Asosayon ng mga abogado    

Konsultasyon para sa paghingi ng insurance    

Japan Center for Settlement of Traffic Disputes