Mga bagay na may kinalaman sa pulisya

[Tanong] Ang asawa ko ay napaghinalaang nanakit ng tao. Maaari ko ba siyang dalawin kung saan siya nakakulong? Ano ang mga hakbang na susundin pagkatapos na siya ay maaresto?

[Sagot]
Kung siya ay inaresto, maari siyang ikulong ng pulisya ng 72 oras.  Kung ang pagkulong sa kaniya ay naaprobahan ng korte, maaari siyang ikulong ng hindi tatagal sa dalawangpung araw habang pinagpapasiyahan kung siya ay isasakdal o hindi. Habang siya ay nakakulong iimbistigahan siya at lahat ng kanyang pahayag ay itatabi sa isang talaan.  Kapag napag-alaman na masasakdal siya, nakakulong lang siya hanggang sa mag-umpisa ang paglilitis. Maliban lamang kung ang nakakulong ay pinagbabawalang makipagkita sa taga labas, ang pabibisita ay hindi lamang para sa abogado. Pinahihintulutang tumanggap ng ibang bisita ngunit may takdang oras ang inyong pag-uusap at mayroon ding bantay.

<Duty Attorney System> Libre ito.  Magpapadala sa kulungan ng isang abogado nang WALANG BAYAD SA UNANG BISITA LAMANG. Ipaliliwanag ng abogado ang mga iba't ibang hakbang, kanyang mga karapatan bilang isang napaghihinalaan at magbigay alam din sa kanyang pamilya. Maaaring tumawag ng abogadong tagapangasiwa ang pamilya at kaibigan para sa taong napaghihinalaan.

Para humiling ng isang Duty Attorney sa Osaka tumawag sa 06-6363-0080.

[Tanong]Kailangan ko ng police clearance para maka-immigrate sa Canada.  Saan ko makukuha ito?

[Sagot]              
Ang tawag dito ay “Travel Certificate” o “Certificate of Criminal Record”.  Kung nakarehistro ka sa Osaka o ang huling lugar na rehistrado ka ay sa Osaka, pwede kang mag-aplay Identification Division Overseas Travel Section ng Police Headquarters ng Osaka(06-6943-1234).  Libre ito.  Kailangan ng dokumento (Listahan ng mga hinihingi ng pampublikong opisina) na pwedeng Makita na kailangan ang certificate na ito at pasaporte mo.  Huwag kalimutang dalhin ang mga ito.