Sapilitang edukasyon

[Tanong] Ang anak ko na nasa Grade 5 ay dadating sa Japan at titira kasama ko. Ano ang mga mapagpipilian niyang paaralang mapapasukan?

[Sagot]
Ang mapapagpilian para sa mga batang nanggagaling sa ibang bansa ay ang pampublikong paaralan, pampribadong paaralan, International School , at mga paaralan para sa dayuhan tulad ng “Minzoku Gakko”)

<Paglipat sa Pampublikong Paaralan>
Kung nais mo na pag-aralin ang iyong anak sa isang pampublikong paaralan, una, kailangan mong pumunta sa  Education Department ng Board of Education ng munisipyo kung saan kayo nakarehistro para makipagkonsulta at kumuha ng “School Admission Guidance” at “Transfer Permit”. Pagkatapos noon, pumunta lamang sa eskwela sa araw na itinakda.  

<Paglipat sa Pribadong Paaralan>
Kung nais mong itala ang iyong anak sa isang pampribadong paaralan, kailangan mong makipag usap sa paaralan na iyong napili dahil bawat paaralan ay may kani-kaniyang patakaran ng pagtanggap.
<Paaralang Pandayuhan>
Ang wikang Ingles at iba pang wika ang ginagamit sa pagtuturo. May korporasyon at mayroon ding hindi aprobado. Nakatala sila sa kategoriyang “iba’t ibang paaralan” at maraming klase.  Kung nais mong ipasok ang inyong anak, kailangang makipag ugnayan sa bawat paaralan para malaman kung mayroon silang bakante para tumanggap ng bagong estudyante.

[Tanong]Mayroong bang suporta ang estudyanteng dayuhan na hindi marunong mag-hapon at lilipat mula sa junior high school ng kanyang bansa sa isang junior high school sa Japan.

[Sagot]
Pangkaraniwan sa mga junior high school sa Osaka, nagtuturo ang mga guro doon ng wikang hapon.  Kung kinakailangan, nagpapadala ang eskwela ng interpreter o education supporter. Kung hindi rin marunong mag-hapon ang mga magulang, humihingi ang eskwela ng interpreter para sa mga parent-teacher meeting. Para sa detalye, magtanong sa isang guro ng eskwelang pinupuntahan ninyo. Mangyaring sumangguni sa HP na “Multilingual School Life Support Information”.