Pag-aaral ng wikang Hapones

[Tanong] Gusto kong mag-aral ng wikang hapon at naghahanap ako ng nagtuturo sa malapit sa bahay.

[Sagot]
Mayroong website na pwede mong gamitin para hanapin ang mga nagtuturo ng wikang hapon sa Osaka. 
Center for Adult Leanrning, Literacy & Japanese as a Second Language, Osaka