Mga paaralan para sa mga dayuhan

[Tanong] Gusto kong pag-aralin ang anak ko sa isang eskwelang pang-dayuhan.  Anu-anong eskwela ang mayroon?

[Sagot]
Pakitignan ang HP ng Osaka Prefecture Board of Education

[Tanong] Pumasok ang anak ko sa international school mula elementary hanggang high school.  Pwede ba siyang mag-aral sa isang unibersidad sa Hapon?

[Sagot]
Ang karamihan ng international school ay hindi eskwelang pumapailalim sa School Education Law Article 1. Pumapasok ang karamihan sa kategoryang “miscellaneous schools”. Tignan ang HP ng Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technologypara sa mga eskwelang tanggap para tumuloy sa unibersidad.