Pangmamamayan or pampublikong pabahay

[Tanong]Pagkatapos magdiborsyo, magkasama kami ng anak kong nabubuhay sa Japan.  Nangungupahan lang kami pero napakamahal ng upa kaya gusto kong pumasok sa isang pampublikong pabahay.

[Sagot]
Ang “Fuei Jutaku” pabahay ng prefektura ay pag aari at sinusuportahan ng gobyerno para sa mga pamilyang nangangailangan. Ang mga dayuhang nakapagparehistro na sa munisipyo ay maaaring mag aplay kung pasok sila sa mga kondisyon. Ang mga single-parent na pamilya ay pwedeng mag-aplay sa pangkaraniwang aplikasyon o ibang kategorya.  Kung may anak na hindi lalampas sa dalawampung taong gulang, naninirahan at namamasukan sa prefektura ng Osaka at may kitang hindi tataas sa nakatakdang halaga, maaaring mag-aplay sa publikong pabahay na ito. Para sa detalye, tignan ang HP ng
Pampublikong Korporasyon ng mga Tirahan sa Prepektura ng Osaka

[Tanong]Pumunta kaming mag-asawa dito sa Japan.  Pareho kaming nagtra-trabaho kaya medyo may kita kami kaya hindi kami pwedeng umupa ng tirahang pinamamahalaan ng prepektura.  Meron bang iba pang public housing?

[Sagot]
Ang tirahan na pinamamahalaan ng prepektura ay para sa mga maliliit ang sweldo lamang.  Para naman sa medyo may kaya, ito ang mga public housing na pwedeng upahan.


<Paupahan ng Pampublikong Korporasyon>  Ang mga tirahang ito ay pag-aari ng isang pampublikong korporasyon.  Kailangang rehistradong residente at ang sweldo ay tugma sa kondisyon.

(Aplikasyon) Pampublikong Korporasyon ng mga Tirahan sa Prepektura ng Osaka


<Suzsidized na Paupahan ng Osaka> Ang subsidized na paupahan ay tirahan para sa isang taong nangangailangan ng tirahan at tugma ang kaniyang sweldo sa kondisyon.  Ang parte ng upa nito ay pinapasan ng Osaka para mabawasan ang babayaran ng mangungupa.  Ang kwalipikasyon ay may kasamang pamilya na titira, umaabot ang sweldo sa itinakdang halaga.  Kahit na ang dayuhan, kung rehistradong residente ito at may kwalipikado ito, pwede rin siyang mag-aplay.

(Aplikasyon)Pampublikong Korporasyon ng mga Tirahan sa Prepektura ng Osaka


 <Urban Renaissance Agency> Mga bahay na pinamamahalaan ng Urban Renaissance Agency (UR).  Ang dating “Housing Corporation Rental Apartments” ay tinatawag na ngayong “UR Rental Apartments”.  May mga tirahan para sa pang-isang tao at pampamilya.  Unahan sa pag-aplay at hindi na kailangan ng guarantor.  May income standard.

(Aplikasyon) Urban Renaissance Agency