Pansamantalang pagbibisita

[Tanong]Anu-anong aktibidades ang pwedeng gawin sa temporary visit na status?

[Sagot]
Ang sinumang may Temporary Visit na status ay hindi pwedeng magtrabaho o gumawa ng anumang akitibidades na tatanggap ng pera.  Ang pwedeng gawin ay mag-tour, magpagamot, sports, bumisita ng kapamilya o kaibigan, sumali sa mga observation, seminar, meeting atbp.

[Tanong]Pumunta ako sa Japan gamit ang Temporary Stay.  Gusto ko pang mag-tagal sa Japan.  Pwede ba ako mag-extend?

[Sagot]
Pangkaraniwan, na-eextend lang ang Temporary Stay kung mayroong kang natatanging dahilan at kailangang-kailangan ito.Para sa detalye, tignan ang HP ng Imigrasyon.