Bisa na may kinalaman sa pagtatrabaho

[Tanong]Gusto kong magtrabaho sa Japan bilang language teacher.  Ano ang dapat kong gawin?

[Sagot]
Depende kung saan ka magtratrabaho, maiiba ang residence status.

①    Ang status na “Professor” ay para sa mga mag-re-research o magtuturo sa isang unibersidad o mataas na paaralan.

②    Ang status na “Instructor” ay para sa mga magtuturo ng wika o iba pa sa paaralang elementarya, junior high school, high school, eskwela para sa may espesyal na pangangailangan, o institusyon na kapareho ng mga ito.

③   Ang status na “Engineer / Specialist in Humanities / International Services” ay para sa mga magtuturo ng wika sa isang language school na pinapatakbo ng isang kumpanya, o para sa mga magtuturo ng wika so loob ng kumpanya.

Para sa pag-aplay, tignan lang ang HP ng Imigrasyon.

[Tanong]Gusto kong magtrabaho sa restoran bilang cook.  Paano kumuha ng “Skilled Labor” na status?

[Sagot]
Ang status na“Skilled Labor” ay para sa gumagawa ng “aktibidades sa trabaho na nangangailangan ng skilled labor sa espesyal na industriya base sa kontrata sa isang pribado o pampublikong kumpanya”.  Kasama sa espesyal na industriya ang industriyang kakaiba sa abroad at kakaunti ang manggagawa sa Japan.
Para sa detalye, tignan ang HP ng Imigrasyon.