Edukasyon

[Tanong]Anong institusyong pang-edukasyon ang pwedeng pasukan para makakuha ng student visa?

[Sagot]
Mga unibersidad, eskwelang bokasyonal, high school (kasama na ang junior high school), high school o junior high school ng eskwela para sa may espesyal na pangangailangan, elementarya, elementarya ng eskwela para sa may espesyal na pangangailangan, elementarya, advanced vocational school o kaparehong mga institusyon.