Pag-sasanay

[Tanong]Ano ang Training at Technical Intern Training na sistema?

[Sagot]
Ang sistemang Training and Technical Intern Training ay ang pagtanggap ng administrasyon o kumpanya ng mga batang manggagawa mula abroad para turuan ang mga ito ng teknolohiya at kaalaman ng Japan para maidala nila ito sa kani-kanilang bansa na mga third world countries. 

Para sa detalye, tignan ang homepage ng Immigration Bureau of Japan o ng Japan International Training Cooperation Organization.