Bisa na ang pinagbabatayan ay ang pakikipag ugnayan sa pamilya o batay sa pag-aaral


[Tanong]Gusto kong magpakasal sa isang dayuhang babae sa abroad.  Pagkatapos naming magpakasal sa bansa niya, gusto ko siyang papuntahin sa Japan at magsama kami.

[Sagot]
Pagpapakasal: Magpakasal muna sa balidong pamamaraan sa abroad.  May dalawang paraan para mapapunta sa Japan.

<Paraan para Papuntahin sa Japan>
①  Advance Visa Application: Ang aplikante ay pupunta sa Japanese Embassy sa kaniyang bansa at mag-aplay ng “Spouse of Japanese National”.
②   Certificate of Eligibility: Kapag nakauwi na ang asawang hapon sa Japan, pumunta siya sa pinakamalapit na immigration office at mag-aplay ng Certificate of Eligibility para sa asawa niyang biilang proxy niya. Kapag nakuha na ang Certificate of Eligibility, ipadala ito sa asawa at pag-aplayin siya ng bisa sa Japanese Embassy sa bansa niya.

[Tanong]Nasa Japan ako bilang isang estudyante.  Gusto kong papuntahin din dito ang asawa’t anak ko.  Anong dapat kong gawin?  Pwede rin bang magtrabaho ang asawa ko?

[Sagot]
Ang estudyanteng magpapapunta sa pamilya ay dapat pumunta sa pinakamalapit na immigration office at mag-aplay ng Certificate of Eligibility ng “Dependent”.

Magtanong sa Immigration Office kung paano mag-aplay para sa “Dependent” Certificate of Eligibility.  

Hindi pwedeng magtrabaho ang “Dependent” pero pag nakakuha ng “Permission to Engage in Activities Other Than Those Permitted by Current Status of Residence”pwede siyang mag-part-time job. (May limitasyon sa oras na pwedeng magtrabaho at sa klase ng trabaho.)

[Tanong]Gusto kong papuntahin ang anak ko dito. Pangalawang kasal ko na ito at kasal ako sa hapon.  Gusto kong makasama ang anak ko sa una kong kasal.  10 anyos siya.

[Sagot]
Ang anak ng dayuhan na may status na “Spouse of Japanese National”, kung hindi siya anak ng asawang hapon ay maaaring manatili sa Japan bilang “Long Term Resident”. 
Para sa detalye, tignan ang HP ng Imigrasyon.