Proseso sa pagiging permanenteng residente

[Tanong]  Ano ang kailangan para ma-renew ang bisa?

[Sagot]
 Kung gusto mong manatili sa Japan at ipagpatuloy ang ginagawa mo, pwede kang mag-renew ng bisa.  Ang panahon na puwede kang mag-renew ng bisa ay mula 3 buwan bago mag-expire ito.

Tignan ang HP ng Imigrasyon para sa “Guideline ng Pagpalit at Pag-renew ng bisa"

[Tanong]Mag-asawa kaming dayuhan na nakatira sa Japan. Ipinanganak na ang anak namin. Anong dapat gawin?

[Sagot]
Kung ang magulang ay parehon dayuhan, ang anak ay dayuhan rin at kailangang kumuha ng residential status.  Ang pag-aplay ng residential status ay ginagawa sa immigration office sa loob ng 30 araw pagkatapos ipanganak ang bata.  Kung lalabas ng Japan sa loob ng 60 na araw pagkatapos itong ipanganak (hindi kasama ang paglabas ng bansa gamit ang Re-entry Permit) hindi kailangan ng aplikasyon. Kung walang balidong visa ang magulang o ipinade-deport sila, hindi pwedeng kumuha ng residential status ang bata.

<Pagbibigay-alam ng Panganganak>
Ipagbiga alam ang panganganak sa munisipyo sa loob ng 14 na araw pagkatapos manganak.  Kapag ipinagbigay-alam ito, bibigyan ang bata ng status na “overstaying by birth” at gagawan siya ng Certificate of Residence. (Kung hindi ka mag-aplay ng resident status ng bata, mawawala ang certificate of residence niya.)

<Pagkuha ng Residential Status>
Ang mga dokumentong kailangan para mag-aplay ng Residential Status ay ang. mga sumusunod.
・Dokumentong nagpapakita ng panganganak (Birth Certificate, Mother and Child Health Handbook, etc.)
・Dokumentong nagpapakita kung ano ang ginagawa mo sa Japan
・Pasaporte (kung hindi maipapakita ang pasaporte, yung dahilan)

<Resident Card>
Kapag nakakuha ng Resident Status at naging mid or long term resident, bibigyan ang bata ng Resident Card.

[Tanong]Ano ang kailangan para makakuha ng Permanen Residency?

[Sagot]
Tignan ang online “ Mga Alituntunin para sa Permanent Residency” na nasa homepage ng Bureau of Immigration. 

<Mga Rekisito>

·    Kinakailangan ang mabuting pag-uugali.
Sapat na nagampanan ang mga tungkuling pangsibil at namumuhay bilang isang maayos at desenteng mamamayan. 

·    May kakayahan na buhayin ang sarili gamit ang sariling kayamanan o kakayahan.
Hindi pabigat sa panlipunan at sapat ang kayamanan o kakayahan para buhayin ang sarili.

·    Ang pagiging permanent resident ay mabuti para sa Japan.


Bukod sa “Permanent Residency Guideline para sa mga Napatunayang May Kontribusyon sa Japan”  ay makikita rin “Mga Kasong Natanggap at di Natanggap para sa Permanent Residency sa mga Napatunayang May Kontribusyon sa Japan”.

[Tanong]Kailan kailangan ng “Permission to engage in activities other than those permitted by current status of residence”?

[Sagot]
Ang pwedeng gawin ng isang dayuhan sa Japan ay limitado ng kanyang residential status at hindi pwedeng tumanggap ng sahod o pera mula sa aktibidades na hindi pwedeng gawin.  Subalit kung hindi makakaabala sa talagang dapat mong gawin, pwede kang magtrabaho at ito ang sistema para gawin yon.  Ang Spouse of Japanese National, Long-term resident, Spouse of Permanent Resident at Permanent Resident ay walang limitasyon sa aktibidades nila kaya hindi kailangan ng “Permission to Engage in Activities Other Than Those Permitted by Current Status of Residence”.

[Tanong]Meron akong status na long term, pero gusto kong umuwi sa bansa ko panandalian.  Ano ang kailangan kong gawin?

[Sagot]
Kung isang mid or long term resident ay lalabas ng Japan at balak bumalik gamit ang parehong residential status, may dalawang paraan depende sa tagal ng panahon na wala sa Japan.Kung wala sa Japan ng kumulang na 1 taon:
Ang dayuhang may balidong Pasaporter at Resident Card (Special Permanent Resident Card para sa Special Permanent Resident) kung lalabas sila ng Japan ng kumulang sa 1 taon (*kung kulang ng isang taon ang bisa, hanggang matapos ang bisa. Para sa Special Permanent Resident, hanggang 2 taon.) at babalik gamit ang parehong status, kakailanganin nila ng Special Re-entry.  Sa sistemang ito, hindi pwedeng i-extend ang panahong pwedeng ilagi sa abroad kung nasa abroad pa sila.  Kung hindi sila bumalik sa Japan sa loob ng 1 taon(*), mawawala ang kanilang residential status.


Kung lalampas ng 1 taon (2 taon para sa Special Permant Resident) sa Labas ng Japan:
Bago umalis, pwede kang kumuha ng “Re-entry Permit” sa pinakamalapit na Immigration Office.
Limitasyon: Ang “Re-entry Permit” ay balido hanggang 5 taon lamang (6 na taon para sa Special Permanent Resident).

[Tanong]Umalis na ako mula kumpanyang pinagtratrabahuhan ko ng 3 taon at may bago na akong trabaho.  May kailangan ba akong gawin?

[Sagot]

And sinumang may working visa tulad ng “Engineer / Specialist in Humanities / International Services” at nagpalit ng trabaho ay kailangang mag-report sa Bureau of Immigration.  Ang institusyong kinabibilangan mo ay kailangan ring ipaalam ito sa loob ng 14 na araw.  I-kukumpirma kung ang bagong trabaho mo ay sakop ng bisa mo at para mabilis ang pag-renew mo ng bisa, pwede kang mag-aplay ng “Certificate of Authorized Employment”.  Kung mayroon ka nito at mag-aplay ka ng bagong trabaho, malalaman ng inaaplayan mo na ang trabaho ay sakop ng bisa mo.  Ang certificate na ito ay makukuha lamang kung mag-aaplay ka.  Hindi pwersahan ito.