Paglabag ng patakaran ng imigrasyon

[Tanong] Ano ang sistemang written deportation order?  

[Sagot]
Ito ay sistema para simpleng i-deport ang dayuhang walang bisa na hindi na dine-detain.  Tignan ang HP ng Imigrasyon.

[Tanong]Paanong mawala ang residential status mo?

[Sagot]
Nakatala sa Artikulo 22-4 ng Immigration Control and Refugee Recognition Act ang mga batayan upang mawala ang iyong residential status. Hindi kasama ang mga dayuhang kinikilala bilang “refugee”.

Para sa detalye, tignan ang HP ng Imigrasyon.