Sistema ng rehistro ng mga dayuhang mamamayan

[Tanong]Dumating ako sa Japan gamit ang Short-term Stay Visa.  Pwede ba akong makatanggap ng Resident Card?  Balak kong i-renew ang bisa ko at manatili ng mahigit sa tatlong buwan.  Gusto ko ng Resident Card para sa ID ko. 

[Sagot]
Ang Resident Card ay ibinibigay lamang sa mga mid to long-term stay na dayuhan. Ang mga nakalista sa ibaba ay ang mga hindi makakatanggap ng Resident Card.

  1. Ang mga nakakuha ng permiso na manatili na hindi hihigit sa tatlong buwan.
  2. Ang mga nabigyan ng Short-term Stay visa.
  3. Ang mga nabigyan ng permiso bilang Diplomatiko o Opisyales
  4. Ang mga kinilala ng ordinansya ng Ministeryo ng Katarungan na katulad ng mga dayuhan sa bilang 1 - 3 sa itaas.
  5. Ang Special Permanent Resident.  (Binibigyan sila ng Special Permanent Resident Card)
  6. Ang mga walang permisong manirahan.

Ang mga pumasok sa bansang Hapon na may permisong Short-term Stay ay hindi mabibigyan ng Resident Card kahit na ma-renew ang bisa nila.

[Tanong]Kailangan bang ipaalam sa munisipyo kung lilipat ako sa isang siyudad? Anong kailangan kong gawin sakaling lilipat ako sa ibang bansa ?

[Sagot]
Magbigay muna ng “Notice of Moving Out” sa munisipyong tinitirhan ngayon.  Pagkatapos mong lumipat sa bagong tirahan, magbigay ng “Notice of Moving In” sa loob ng 14 araw pagkatapos lumipat.   Kailangan mo ang Resident Card or Special Permanent Resident Card mo at “Certificate of Moving Out”.  Kung lilipat ka sa loob ng parehong siyudad, kailangan mo pa ring magreport sa munisipyo sa loob ng 14 na araw.

Kung lilipat ka sa abroad, kailangan mo pa ring magbigay ng “Notice of Moving Out”. Sa kasong ito, walang ibibigay sa iyo na “Certificate of Moving Out”.  Kung babalik ka sa Japan gamit ang Re-entry Permit at may tirahan ka na, kailangan mong dalhin ang pasaporte at Resident Card mo at magreport ng pagipat mo. 

Kung hindi mo ginawa ang kinakailangang proseso, maaaring maparusahan ka o mawala ang residential status mo.