Pag-papairal ng batas ng paggawa sa mga dayuhang trabahador

[Tanong] Iba ang bayad sa akin at sa hapon na empleyado sa opisinang pinagtratrabahuhan ko.  Pwede ba yon?

[Sagot]
Ayon sa Artikulo 3 ng Labor Standard Law, “hindi pwedeng magdiskriminasyon ang employer sa pagbibigay ng sweldo, oras ng trabaho o ibang kondisyon ng trabaho base sa nasyonalidad, paniniwala o social status ng manggagawa.”

Tignan ang HP ng Osaka Labor Bureau para sa konsultasyon.