Pagpapaalis sa trabaho・Pagbibitiw sa trabaho

[Tanong] Bigla akong pinagsabihan na huwag nang pumasok sa trabaho at tinanggal ako sa trabaho. Ano ang maaari kong gawin?

[Sagot]
Hindi ka maaaring paalisin sa trabaho na walang balidong dahilan. Ang batas ng saligan ng paggawa ay nagsasabi na “kung ang pagpapaalis ay hindi tama at walang makatwirang dahilan, maaaring isipin na pang aabuso ito ng kapangyarihan at sa ganoon ay walang saysay.”
Tinutukoy din ng batas na bigyan ng tatlumpung araw na paunang babala ang manggagawa kung siya ay paaalisin sa trabaho.
Kung ito ay hindi nasunod, kailangan kang bayaran na katumbas ng tatlumpung araw na sahod. Makipagkonsulta sa Labor Standards Office na namamahala sa mga kumpanya sa isang lugar. Pwede ka ring makipagkonsulta sa Osaka General Labor Office.

[Tanong]May kontrata akong magtrabaho sa isang kumpanya ng 1 taon, pero kinakailangan kong umalis ng trabaho bago matapos ang kontrata.  Labag daw sa kontrata yon at binawasan nila ang sweldo ko. Hindi ko ito matanggap.

[Sagot]
Kung mayroong employment contract, hindi pwedeng umalis nang trabaho nang walang rason na hindi maiiwasan.  Kailangang kausapin mo ang employer mo nang mabuti at ipaintindi mo ang sitwasyon.  Pero nakasaad sa Labor Standards Law na hindi dapat ilagay ng employer mo kung magkano ang babayaran mo kung labagin mo ang kontrata.  Kung nakasulat ito, hindi legal ang kontrata.  Para sa detalye, makipagkonsulta sa Osaka Employment Service Center for Foreigners.