Seguro para sa kabayaran ng isang manggagawang nadisgrasya o naaksidente

[Tanong] Ako ay naaksidente habang nagtatrabaho. Anong compensation ang makukuha ko?

[Sagot]
Pwede ring makatanggap ng Workers’ Accident Compensation Insurance ang dayuhan.  Ito ay ginagamit kahit iisa lang ang empleyado ng kumpanya.

Mga benepisyo ng insurance, bayad para sa mga naaksidenteng manggagawa ay ang mga sumusunod:

1.Kabayaran sa gastos ng pagpapagamot
2.Benepisyo ng pagkawala ng sahod
3. Pensyon sa pagkakasakit o aksidente
4. Benepisyo sa pagkabaldado
5. Benepisyo sa naiwang pamilya
6. Benepisyo ng pangangalaga
7. Benepisyo para sa pagpapalibing.
8. Benepisyo para sa pangalawang medikal na examinasyon

Para sa detalye, makipag-ugnayan sa Foreign Worker’s Consultation Corner.