Spantay na oportunidad na makakuha ng trabaho

[Tanong] Isang empleyadong dayuhan ang sine-sexual harassment. Ang kanyang boss na hapon ay sinasabihan siya ng malalaswang salita at sumasama ang pakiramdam niya.  Paano ito maaayos?

[Sagot]
Ayon sa Artikulo 11 ng Law for Equal Employment Opportunity of Men and Women, kailangan ng management maglagay ng mga measures para hindi madehado ang manggagawa sa pagsagot sa anumang sexual na pang-uugali o para hindi sumama ang work environment nang dahil sa sexual na pang-uugali. Pwedeng makiusap ang tumatanggap ng sexual harassment sa management na gumawa ng hakbang para maayos ito.  Kung mayroong union, maganda ring magkonsulta doon.  Sa Osaka General Labor Office may telepono na pwede mong tawagan para magkonsulta tungkol sa sexual harassment. (06-6946-2601 Telepono para sa Sexual Harassment Consultation)