Seguro sa trabaho

[Tanong] Nawalan ako ng pagkakakitaan dahil bumagsak ang pinapasukan kong kompanya. Maaari kaya akong makatanggap ng tulong sa pagkawala ko ng trabaho?

[Sagot]
Ang “Employment Insurance” ay ibinibigay sa loob ng isang takdang panahon sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho dahil sa bumagsak ang kompanya, natanggal sa trabaho, sapilitang pinagretiro o mga dahilang personal habang sila ay naghahanap ng trabaho pero gusto pa ring magtrabaho para hindi maabala ang pamumuhay nila habang naghahanap ng trabaho.

Kung ikaw ay nakapagtra-trabaho ng labing-isang araw or mahigit sa isang buwan sa total na anim na buwan sa loob ng taon bago nawalan ng trabaho, nararapat kang makatanggap ng tulong.

Para humiling ng benepisyo sa pagkawalan ng trabaho, kailangan magpunta sa tanggapan ng “Hello Work” na malapit sa inyong tirahan.