Pambansang buwis

[Tanong]Ako ay isang empleyado ng isang kompaniya. Kailangan ko bang mag-file ng Final Income Tax Return?

[Sagot]
Kung mayroon kang ibang income na lalagpas ng 200,000 yen o kung ang isang taon na income mo ay lalampas ng 20 milyon, o may gastusin kang medikal na ibabawas, kailangan mong mag-file, may witholding ka man o wala. 

[Tanong]Gusto kong mag-file ng income tax return ko pero uuwi ako bago matapos ang taon.  Anong dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon?

[Sagot]
Ang nakatakdang panahon para mag-file ng income tax return ay mula Pebrero 16 hanggang Marso 15 ng bawat taon.  Kung uuwi ka sa bansa mo bago nito at hindi ka makakapag-file, mag-assign ka ng tax administrator mo at ipa-file mo sa kanya.  Kung hindi ka mag-aasign ng tax administrator mo, pumunta ka sa tax office ng maaga para mag-file ng tax return mo.  Magtanong ka sa pinakamalapit na tax office.