Buwis sa lugar ng tirahan

[Tanong] Papaanong binabayaran ang resident tax?

[Sagot]
Ang Resident Tax ay binubuo ng “Prefectural resident tax” at “City resident tax”.  Kung nakatira din ang dayuhan, kinokompyut ang tax mula Enero 1 kung saan siya nakatira. Kung hindi residente, hindi kailangang magbayad ng buwis. Subalit kung ikaw ay nagpagpapatakbo ng negosyo o kung ikaw ay may ari-arian, magbabayad ka ng buwis bas sa per capita mo.