Mga pagkukunan ng impormasyon upang mahanap ang solusyon sa pang araw araw na suliranin

[Tanong]Ang binili kong appliance sa isang malaking appliance store ay may 1 taon na insurance. Nasira ito kahit pangkaraniwang ginamit ko lang. Nang ipinagawa ko, hiningan ako ng bayad. Anong dapat kong gawin?

[Sagot]
Pwede kang mag-konsulta sa National Consumer Affairs Center of Japan sa siyudad kung saan ka nakatira. Walang marunong magsalita ng dayuhang wika, kung kaya’t dapat magsama ng kakilalang marunong mag-hapon.  Ang National Consumer Affairs Center of Japan ay isang institusyong pampubliko na tumatanggap ng mga reklamo mula sa mga consumer tungkol sa serbisyo o produkto. 

 

[Tanong] Aalis na ako mula sa tinitirhan kong apartment. Nagkabutas ang sliding door (fusuma) at hinihingan ako ng may-ari ng pera bukod sa deposit para ipaayos ito. Anong gagawin ko?

[Sagot]
Kapag aalis ka sa isang tirahan, mayroong “obligasyong ibalik sa dating anyo” ang tirahan.  Kung may sira na resulta sa pagwalang bahala ng nakatira, walang magagawa ang nakatira kundi akuin ang gastos sa pagpapaayos nito. Subalit kung ang sira ay dahil sa natural ng paggamit at pagkaluma, hindi ito problema ng nangungupa.  Ang Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ay naglalabas ng “Guideline and Problems in Restoration” (Hapon lamang) na pwede mong gamiting reference. 

Pwede ka ring magkonsulta sa Lawyer’s Association ng inyong munisipalidad para maliwanagan mo kung legal na kinatatayuan mo at humingi ng tulong mula sa summary court na maging mediator sa usapan.

[Tanong] Nais kong kumuha ng abogado para makapagdiborsiyo pero wala akong pambayad. Wala bang lugar na magbabayad muna para sa akin?

[Sagot]
Kung family matters katulad ng diborsyo o civil na kaso, pwedeng gamitin ang “Civil Legal Aid System”.  Isang sistema ito na pwedeng gamitin kung nahihirapan ka sa pera, sa pagkuha ng suporta sa husgado at sa paggawa ng mga dokumeto. Sa ilalim ng sistemang ito, makakakuha ng libreng konsultasyon, rekomendasyon sa mga abogado at notaryo, at pansamantalang babayaran ang mga gastos sa korte.
Dahil ang tulong ay nauukol lamang sa mga taong may kaunting kakayahan, kailangan ng ebidensiya para magpapatibay na hindi sapat ang kita mo. Dahil dito maaari kang tumanggap ng tulong.
Ang sistemang ito ay maaari ding gamitin ng mga legal na dayuhang naninirahan sa Japan.
Sumangguni sa Japan Legal Support Center para sa detalye.

[Tanong]Diskriminado ako dahil dayuhan ako.  Gusto kong magkonsulta tungkol sa karapatang pantao ko.

[Sagot]
Pwede kang makipagkonsulta sa dayuhang wika sa Human Rights Consultation Desk for Foreigners.
Osaka Ministry of Justice: 0570-090911 (Inggles)

                          0570-050110(Intsik)

[Tanong]Nagtapos ako sa isang unibersidad sa Japan, pero para dalhin ko ang graduation certificate sa aking bansa, kailangan ko itong ipa-authenticate.  Saan pwedeng magpa-authenticate?

[Sagot]>
Tignan ang Ministry of Foreign Affairs HP para malaman ang paraan magpa-authenticate.