Pag-aasawa sa Japan

[Tanong]Gusto kong malaman kung paanong magpakasal ang isang Hapon at dayuhan sa Japan.

[Sagot]
<Pamamaraan ng Kasal>

Kung ikakasal ang isang Hapon at dayuhan sa Japan, susundan ang pamamaraan ng Japan.  Kailangan ng Hapon ang Family Register, at ang dayuhan naman ay kailangan ang pasaporte at certificate of legal capacity to contract marriage.  Depende kung saang bansa ang dayuhan maiiba ang kailangang dokumento. Magtanong sa tanggapan ng family register sa munisipyo. 
<Establishment ng Kasal>
Kahit na legal na kasal ayon sa batas ng Japan, hindi ibig sabihin legal din ito sa bansa ng dayuhan.  Sumangguni sa inyong embahada o Konsulado sa Japan.
<Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage>
Ang sertipiko na nagpapatunay ng iyong kakayahan para magpakasal ay isang kasulatan na nagpapatibay na mayroon kang lahat na legal na pangangailangan para kumontrata ng kasal ayon sa batas.
Kadalasan ang dokumentong ito ay nakukuha sa embahada o Konsulado ng bansa sa Japan. 

Ang mga dokumentong nakasulat sa ibang wika ay kailangang isalin sa Nippongo. Kailangan din isulat ang pangalan ng tagapagsalin.

[Tanong] Paanong magpakasal ang dalawang dayuhan sa Japan?

[Sagot]
<Pamamaraan sa Japan>

Kung magpakasal ang dalawang dayuhan sa Japan, ito ay susunod sa batas ng Japan at pwedeng irehistro ang kasal sa munisipyo kung saan sila nakatira. Kailangang parehong makuha ang Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage at isalin ito sa wikang Hapon. Kapag ang pagrerehistro ng inyong kasal ay natanggap na ng inyong munisipyo, kayo ay kasal na ayon sa batas ng Japan. Gayon pa man, makipagsangguni sa embahada o konsulado kung balido ang kasal sa inyong bansa.”
<Pamamaraan sa Bansa ng Ikakasal>
Pwede rin magparehistro ng kasal sa embahada o konsulado ng inyong bansa. May ilang bansa na hindi nagbibigay ng serbisyo sa pagrerehistro ng kasal. Kontakin ang embahada o konsulado ninyo.