Pag-aasawa sa ibang bansa

[Tanong]Gusto kong malaman ang proseso ng pagpapakasal ng isang hapon sa isang dayuhan sa abroad.

[Sagot]
Kung ikakasal ang isang hapon at dayuhan sa bansa ng kabiyak o sa ibang bansa, ang sumusunod na dalawang kaso ang posible.

<Sistema ng bansa ng pakakasalan o sistema ng bansa kung saan ikakasal> Susundin ang sistema ng bansa kung saan igaganap ang kasal.  Kailangang ibigay ng ikakasal ang mga dokumentong kakailanganin sa bansang yon. Kapag nakapagparehistro na ng kasal, kailangang magbigay ng marriage certificate sa isang government office ng Japan o ipadala sa munisipyong permanenteng tinitirahan.  Kailangang gawin ito sa loob ng 3 buwan pagkatapos ikasal.  Kung ang marriage certificate ay nasa ibang wika, kailangang i-translate ito sa hapon.
<Sistema ng Japan>  Ito ang pagpapadala ng kinakailangang dokumento sa munisipyong permanenteng tinitirhan.  Ang mga dokumentong hihingin ay pareho sa dokumentong kailangan para magpakasal ang isang dayuhan sa hapon.
<“Certificate of legal capacity to contract marriage” ng Hapon> Pwedeng ma--isyu ito ng Bureau of Legal Affairs ng lugar na tinitirhan mo o ng embahado o konsulado ng Japan sa ibang bansa base sa abstract ng family register.
Tignan ang HP ng Ministry of Justice Civil Affairs Bureau para sa detalye.