Epekto ng problema ng magasawa sa paraan ng diborsyo

[Tanong]Anong magyayari sa “apelyido”at “nasyonalidad”ng dayuhang ikinasal sa Hapon ?

[Sagot]
<Nasyonalidad> Hindi agad magbabago ang iyong nasyonsalidad.

<Apelyido> Base sa batas ng bansa ng dayuhan pwedeng magpalit o hindi ang apelyido.
(1) “Depende ito kung aling pambansang batas ang gagamitin kung ikaw ay mag-asawa ng isang dayuhan at

(2) Kung ano ang nakasaad sa batas na may kinalaman sa pagpapalit ng apelyedo matapos makasal.

【Tanong】Anong mangyayari sa family register, pangalan, resident register at nasyonalidad ng isang hapon na ikinasal sa isang dayuhan?

【Sagot】
<Nasyonalidad> Ayon sa batas ng Japan, hindi mawawala ang nasyonalidad ng isang hapon na nagpakasal sa isang dayuhamn.  Pero, kung isang haponesa ay nagpakasal sa isang dayuhan, maaaring maging nasyonal ng bansa ng asawa ang haponesa base sa batas ng bansyang yon. May kasong automatic ito at may kasong kailangang mag-aplay.  Sa kasong automatic, magiging doble ang nasyonalidad niya pansamantala.  Kung mag-aaplay, posibleng mawala ang nasyonalidad na hapon.

<Family Register> Ang hapon na nagpakasal sa isang dayuhan ay magkakaroon ng panibagong family register. Ang pagpapakasal niya sa dayuhan ay ilalagay sa status niya.
<Resident Register> Ilalagay ang dayuhang asawa sa parehong family register.
<Pangalan> Kapag nagpakasal sa isang dayuhan, hindi magbabago ang apelyido ng hapon.  Kung babaguhin ang apelyido sa apelyido ng asawa, pwedeng baguhin ito sa munisipyo sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ikasal.  Kapag lumampas ng 6 na buwan at magpapalit ng apelyido, kailangang dumaan sa Family Court.

Tignan ang HP ng Ministry of Justice Civil Affairs Bureau para sa detalye.