Suliranin ng magasawa

[Tanong]  Ako ay inaabuso ng aking asawa sa pangangatawan at salita. Paano at saan ako makakahingi ng tulong?

[Sagot]
Ayon sa Anti-DV Law, kapag pisikal kang sinaktan ng asawa o dahil sa salita niya ay naapektuhan ang iyong pag-iisip, may sistema para mag-report, magkonsulta, maproteksyunan at suporta para makatayo ulit ang biktima.  Kahit na dayuhan ang biktima, aplikado din sa kanila ang batas.  Kung may problema kayong DV, mayroon kayong pwedeng pagkonsultahin.

Osaka Prefecture Women’s Consultation Center 06-6949-6181
Iba pang mapapagkonsultahan