Diborsiyo sa Japan ng isang dayuhang magasawa


[Tanong] Paano mag-divorce ang mag-asawang parehong dayuhan at matagal nang nakatira sa Japan?
[Sagot]
<Nauukol na batas> Kung ang mag-asawa ay pareho ang nasyonalidad, iisa lang ang nauukol na batas para sa diborsyo.

<Eksepsyon> Kahit na pareho ang nasyonalidad, kung galing sila sa magkaibang prepektura o magkaiba ang kanilang relihiyon, kahit na iisa ang bansa, hindi pwedeng gamitin ang isang batas.

<Hurisdikysyon ng Korte> Kung mapag-alaman na sa Japan na sila talagang naninirahan, magiging hurisdiksyon na ito ng Korte ng Japan at pwedeng mag-aplay para mag-mediate, mag-hearing at magbigay ng ruling. Ang mga diborsyo sa ganitong paraan ay malamang tatanggapin sa bansa ng mag-asawa, pero para manigurado magtanong sa embahada o konsulado ninyo sa Japan.

[Tanong] Kung ang mag-asawang parehong dayuhan, pero iba-iba ang nasyonalidad, at matagal nang nakatira sa Japan ay magdidiborsyo, batas ng aling bansa ang susundin nila?

[Sagot]
<Nauukol na batas>Dahil walang batas ng bansa ang magkahawig,
①ang batas ng bansang pareho nilang tinitirhan ang susundang batas. ②Kung walang tirahan sa iisang bansa, ang batas ng malapit na bansa ang susundan.  Sa kasong ito, kung napagtibayan na ang Japan ang karaniwan nilang tirahan, ang batas ng Japan ang susundan. Para makasigurado, magtanong sa sariling embahada o konsulado.