Mga paksa na may kinalaman sa diborsyo

[Tanong]Anong mangyayari sa residential status ng dayuhang nagdiborsyo?

[Sagot]
Kung ang taong may status na “Dependent”, “Designated Activities”, “Spouse of Japanese National” o “Spouse of Permanent Resident”, kapag nag-diborsyo kayo o namatay ang asawa ninyo, kailangan ninyong ipaalam ito sa Immigration Office sa loob ng 14 na araw.

<Diborsyo sa Hapon>  Kapag diniborsyo ninyo ang asawa ninyong hapon, mawawala ang kwalipikasyon ninyo para sa “Spouse of Japanese National”.  Ayon sa memo ng Immigration Office noong 1996, kung may inaalagaang anak na menor de edad mula sa hapon na asawa, pwedeng mabigyan ang dayuhan ng “Permanent Resident” status.

<Diborsyo sa Dayuhan> Kung ang ididiborsyo ay Permanent Resident, mawawala ang kwalipikasyon mong maging “Spouse of Permanent Resident”.  Kung working visa o student visa naman ang status ng asawa, mawawala ang kwalipikasyon mong maging “Dependent”. 

Kung ang isang “Spouse of Japanese National” o “Spouse of Permanent Resident”ay hindi ginagawa ang ginagampanan ng isang dependent at walang sapat na rason para nito, matatanggal ang residential status niya.

[Tanong]Nais ko na makipagdiborsyo sa aking asawa.  Maaari ba akong tumanggap ng bayad pinsala at parte ng ari-arian.

[Sagot]
Kung kayong mag asawa ay nakapagpasiya na sa inyong kondisyong pinansiyal, kinakailangang itala at isulat ang mga ito at ipanotariya sa isang notaryong pampubliko.

 <Nauukol na Batas> Kung hindi makapagpasiya, maaaring humanap ng legal na kasunduan at humingi ng sustento at pamamahagi ng ari-arian ayon sa batas ng Japan . Ito ang batas na pinaiiral sa paghihiwalay ng isang Hapones at isang dayuhan na naninirahan sa Japan. Ang halaga ng sustento ay batay sa tagal ng pagsasama ng mag asawa, dahilan ng paghihiwalay, kakayahang pinansyal ng asawa at iba pang bagay. Ang mga ari-arian na nakamtan bilang mag asawa ay maaaring hatiin ng pantay. Buhat noong Abril 1, 2007, benepisyo ng pension ng pagreretiro ay maaaring hatiin kapag ang mag asawa ay naghiwalay. Ang asawang walang kontribusyon sa pagbabayad ng pensyon ay may karapatang makatanggap ng kalahati ng benepisyo na kinita habang sila ay mag asawa pa.