Pagiging magulang

[Tanong] Ang asawa kong Hapon at ako ay nagkaroon ng anak sa Japan. Anong mangyayari sa nasyonalidad, rehistro ng panganganak, at apelyido niya?

[Sagot]
<Nasyonalidad> Dalawa ang basehan ng nasyonalidad ng bata. Ito ay ang dugo at bansa ng kapanganakan.  Ang nasyonalidad sa Japan ay nakukuha sa dugo.  Kung ang nanay o tatay ay Hapon, ang anak ay magiging Hapon.  Maaaring mag-doble ang nasyonalidad ng bata dahil sa isang magulang. 
<Pagrehistro ng Panganganak> Kapag ipinanganak sa Japan, kailangan iparehistro ito sa munisipyo sa loob ng labing apat na araw magmula sa araw ng kapanganakan.
Kung kukuha rin ng nasyonalidad ng dayuhang magulang, kailangan ding ipagbigay alam ang kapanganakan sa embahada o konsulado ng magulang sa Japan. Kapag naparehistro ang bata, magagawan siya ng certificate of residence.

<Apelyido> Mamanahin ng bata ang apelyido ng iyong asawa dahil siya ay isasama sa Kosekitohon talaang pampamilya ng magulang na Hapones. May paraan din para magkaroon ng dayuhang apelyido ang iyong anak.