大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Pag-ampon

[Tanong] Mag-asawang Hapon at dayuhan.  Paanong aampunin ng Hapon ang anak ng asawa sa iba?

[Sagot]
<Nauukol na Batas> Ang mga alituntunin sa pag aampon ay nasa ilalim ng batas ng bansa ng mag-aampon. Kasama dito ang kompletong paghahanda ng lahat ng mga pangangailangan ng batang aampunin batay sa batas ng bansa ng bata.  
<Civil Law>Dahil Hapon ang mag-aampon, mapapailalim ito sa batas ng Japan. Ipinag uutos ng “Minpo 798 Jyou” artikulo 798 ng batas ng Japan na ang pag-aampon ng isang batang wala pa sa hustong gulang ay kailangang humingi na permiso sa korteng pampamilya.Para sa detalye, makipagsangguni sa tanggapan sa munisipyo.