Kamatayan・Mana

[Tanong] Kung mamatay ang dayuhang nakatira sa Japan, batas ng aling bansa ang susundin?

[Sagot]
<Nauukol na Batas> Ayon sa Article 36 ng Act on General Rules for Application of Law, ang batas ng magmamana ang susundan sa pagmamana.  May dalawang sistema ito.  Isa ang “unified system”.  Sa sistemang ito, gagamitin ang batas ng bansa ng namatay para sa lahat ng mamanahin, kahit anong klase at saan man ito.  Ang isa pa ay ang “non-unified system” na kung saan ang mamanahin hahatiin sa “movable property” at “real estate”.  Ang batas ng bansa ng namatay ang susundan para sa “movable property” at para sa “real estate” naman, ang batas kung nasaan ang real estate ang susundan.  

<Renvoi> Kung susundan ang batas ng sariling bansa para sa pagmana at ayon dito kailangang sundan ang batas kung saan nakatira at ang Renvoi ay naitatag.  Kung ang Japan ay napatibayang tirahan, ang batas sibil ng Japan ang susundan.

[Tanong]May karapatan bang magmana ang dayuhan kung namatay ang asawa niyang Hapon?

[Sagot]
<Nauukol na Batas> Kapag namatay ang asawang Hapon, ang Civil Law ng Japan ang paiiralin sa pagmamana. Kahit na dayuhan, may karapatan itong magmana.

<Paghahati ng Mamanahin> Kapag may ilang mamana, pag-uusapan muna kung paano paghahatian ito. Kung magkakasundo, libre ang paghahati ng mamanahin. Ang legal na parte na pwedeng manahin ng asawa at anak ay tig-kalahati. Kung asawa at magulang ng namatay ang maghahati, 2/3 ang makukuha ng asawa.  Kung asawa at mga kapatid ng namatay ang maghahati, 3/4 ang makukuha ng asawa.  Kung may huling habilin, yon ang susundin.

[Tanong]Kung gustong mag-iwan ng huling habilin ang isang dayuhang nakatira sa Japan, paano niya dapat isulat ito?  Batas ng aling bansa ang susundin niya?

[Sagot]
<Porma ng Huling Habilin> Ang “Convention on the conflicts of laws relating to the form of testamentary dispositions” ay ipinasa noong 1961.  Kasama rin ang Japan dito kung kaya’t natatag ang “Act on Governing Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions”.  Ayon sa batas na ito, kung sumusunod sa anuman sa baba, ang porma ng huling bilin ay may bisa.

①Sa batas kung saan ginawa ang huling habilin
②Sa batas ng bansa ng namatay ayon sa kanyang nasyonalidad noong isinulat niya ang huling habilin o noong namatay siya
③Sa batas ng lugar na tinitirhan ng namatay noong isinulat ang huling habilin o noong namatay siya
④Sa batas ng lugar na pangkaraniwang tinitirhan ng namatay noong isinulat niya ang huling habilin o noong namatay siya.
⑤Tungkol sa real estate, sa batas ng lugar kung nasaan ang real estate