Pagiging mamamayang Hapones

[Tanong] Matagal na ang pamilya naming na nakatira sa Japan at gusto naming maging Hapon.  Pwede ba?  Saan pwedeng magtanong at mag-aplay?

[Sagot]
Ang dayuhan ay pwedeng maging hapon sa paraang naturalization.  Ang mga kondisyones ay ang mga sumusunod, ayon sa Japanese Nationality Act.
<Tirahan> Dapat nakatira sa Japan ng 5 taong sunud-sunod.  
<Abilidad> Dapat 20 anyos gulang o mas matanda na may abilidad ayon sa batas ng sariling bansa.
<Asal> Magandang asal.
<Kabuhayan>  Dapat may kabuhayan sa pamamagitan ng kanyang sariling ari-arian o kakayahan, ng isang asawa o ibang kamag-anak na kasama

<Pagkawala ng Nasyonalidad> Kailangang walang nasyonalidad o talikuran ang kanyang nasyonalidad kapag naging hapon.  
<Pag-iisip> Hindi nagplano na sirain ang Konstitusyon ng Japan o ang gobyerno nito gamit ang lakas at hindi kasapi sa anumang grupong gumagawa nito.
(Pagpapagaan ng mga kondisyones) Kung may relasyon sa isang hapon, halimbawa, isang dependent at ipinanganak siya sa Japan, mapapagaan ang mga kondisyones. 
Kapag naaproba ang naturalization, gagawan ka ng bagong family register. 

Pwedeng magkonsulta tungkol sa naturalization sa Legal Affairs Bureau.