Pampublikong seguro

[Tanong] Obligado ba ang dayuhang nagtratrabaho sa kumpanya na kumuha ng health insurance?

[Sagot]
Ang klasipikasyon ng medical insurance ay health insurance, National Health Insurance at ibang insurance (Mutual Aid Association Insurance at seaman’s insurance).  Sinumang nagtratrabaho sa isang opisina ay nagiging insured anuman ang nasyonalidad, kaarian o magkano man ang sweldo.  Tignan ang HP ng National Health Insurance Association para sa detalye.

Tanong] Gusto kong makapasok sa National Health Insurance. Puwede bang makapasok ang mga dayuhan?

[Sagot]
<Ang mga kondisyon para sa NHI>

Ang hindi kasama sa mga sumusunod:

  1. Mga sakop ng iba pang Kouteki na Kenkou Hoken (pampublikong programa sa health insurance.)
  2. Mga tumatanggap ng Seikatsu Hogo (suportang pinansyal) mula sa Welfare Program
  3. Hindi mamayang hapon (Artikulo 1 Seksyon 2 Pagpapatupad ng mga Regulasyon ukol sa National Health Insurance) na natugunan ang mga sumusunod na kondisyon:

·         Walang visa.

·         Mga walang resident register (ang mga dayuhang naninirahan sa Japan na may status na “Performing artists” , “technical intern”, “Family dependent”, o “Designated Activities” na napagkalooban ng tatlong buwan, pero maaring tumagal ng higit sa 3 na buwan base sa mga dokumento ay pwedeng makapasok sa NHI.

·         Ang taong may Designated Activities na status at ang layunin ng pagpunta sa Japan ay para magpagamot o tagapangalaga sa taong pumunta ng Japan sa parehas na layunin.

·         Ang mga taong pumunta sa Japan na galing sa mga bansang may bilateral na kasunduan ukol sa Social Security, kasama na rin ang medical insurance at may dala silang pruweba na may social security sila sa bansa nila.

Para naman sa mga taong diplomatiko o Opisyal na katayuan na mamamalagi sa Japan ng mahigit na 3 buwan, hindi nila kailangang magrehistro bilang residente pero maaring silang kumuha ng NHI.

[Tanong]Mahal masyado ang National Health Insurance. Hindi ko mababayaran.  Anong gagawin ko?

Kung hindi mo talaga kayang magbayad, pumunta kaagad sa National Health Insurance Counter ng inyong munisipalidad para makipagkonsulta.  Pwede kayong humingi ng exemption o i-delay ang pagbabayad kung natatangi ang rason ninyo.

[Tanong]Matagal na akong nakatira sa Japan.  Kung umuwi ako bansa ko at magkasakit ako doon, masasakop pa rin ba ng National Health Insurance ang medical expenses ko?

[Sagot]
Pwedeng kunin sa National Health Insurance ang binayad ninyo sa abroad.  Pero hindi pwede ang mga sumusunod:

①   Panggagamot na hindi tanggap sa Japan.

②   Kung pumunta sa abroad para lang magpagamot.

Para sa detalye, pumunta lang sa National Health Insurance Counter ng inyong munisipalidad.