Pagpapagamot ng medikal

[Tanong] Nagaalala na baka may HIV ako.  Saan ako maaaring magpatinggin?

[Sagot]
Pagkatapos maimpeksyon, kailangan ng 6 hanggang 8 linggo para magawa ang HIV Virus anitbodies na panimula ng AIDS.  Magpatingin ka lang pagkatapos ng tatlong buwan mula sa araw na akala mong naimpeksyon ka.  Maaari kang magpatinggin na hindi mo kinakailangang ibigay ang iyong pangalan at libre ito.
Maaari din magpatingin ng libre sa mga sumusunod ng lugar.

Osaka Medical Policy Division Infection Group 06-6944-9156
chotCAST Smart Life Clinic 06-4708-5035
chotCAST SunSun Site JHC Clinic 06-4708-5339

[Tanong]Meron yata akong depression.  Gusto kong magpatingin sa isang psychologist.

[Sagot]
Kung ang sikolohikal na balance ng pag-iisip ninyo ay sumasama dahil hindi kayo maka-adjust sa buhay sa Japan o ibang dahilan, pwede kayong magkonsulta sa mga sumusunod na institusyon.

Pinakamalapit na clinic sa inyo (ang clinic o ospital na namamahala sa lugar na tinitirhan mo)
Osaka Prefectural Mental Health Center
Osaka City Mental Health Center
Sakai City Mental Health Center
Pwede ka ring maghanap ng lugar sa Osaka Prefecture’s Medical Information for Foreigners