Pagbubuntis・Panganganak

[Tanong]Nalaman kong buntis ako pero hindi ko kayang maglabas ng pera para sa panganganak.  Ano ang maaari kong gagawin?

[Sagot]
Dahil ang normal na panganganak ay hindi isang sakit, hindi ito sakop ng National Health Insurance. Kailangan ng malaking pera para ibayad sa ospital. Kung hindi tala kayang maglabas ng pera, magkonsulta sa munisipyo.   
Narito ang ilang mga programang maaaring makatulong sa iyo:

1) Lump-sum allowance for childbirth
Ang mga miyembro ng National Health Insurance ay makakatanggap ng halagang 420,000 yen bilang pagkatapos manganak. Mag aplay sa tanggapan ng NHI sa inyong munisipyo.

2) Direct Payment ng Lump-sum allowance for childbirth
Ang mga gastusin sa ospital para sa panganganak na hindi lalampas ng 420,000 yen ay deretsong babayaran kung kaya’t hindi na kailangang maghanda ng malaking halagang pera. Mag aplay sa tanggapan ng NHI sa inyong munisipyo.

3) Midwife System
Kapag mababa ang sweldo ng pamilya, kung manganganak sa itinakdang ospital, may suporta sa mga gastusin sa ospita. Mag-aplay sa tanggapan ng Social Welfare.