Sistema ng pension

[Tanong] 6 na taon na akong nagbabayad ng employee’s pensyon.  Kapag umuwi ako sa bansa ko, magagamit ko ba ang sistema  ng pagbalik ng parte ng ibinayad sa pensyon?

[Sagot]
Ang sinumang hindi nasyonal ng Japan na nagbayad ng pensyon nang hindi bababa sa 6 na buwan ay maaaring tumanggap pera na akma sa binayad niya kung mag-aaplay siya nito.

<Mga kondisyon>
①  Hindi nasyonal ng Japan.
②  Nagbayad ng pensyon nang hindi bababa ng 6 na buwan.
③  Wala nang tirahan sa Japan.
④  Taong wala pang karapatang makatanggap ng pensyon (kasama na ang disability pension).

<Mga Proseso>
Bago lumagpas ng 2 taon pagkalabas ng bansang Hapon kinakailangang ipadala sa Japan Pension Service ang “Dattai ichijikin saitei seikyuusho” kasama ang kopya ng pasaporte at Pension passbook at kasulatan na nagpapatunay ng Bank Account ng insured person .  

<Entitlements o karapatan>
Pakikuha o alamin ang pinaka latest na method of calculation sa Japan Pension Service.

[Tanong] Anu-anong bansa ang may social security agreement sa Japan?

[Sagot]
May social security agreement ang Japan sa ilang bansa para maiwasan ang dobleng pagbayad ng pensyon at para makuha ang kabuuang binayaran.  Tignan lamang ang HP ng Ministry of Health, Labor and Welfare.