Pangangalaga sa mga bata・Nag iisang magulang

[Tanong]Gusto kong magtrabaho kaya gusto kong ipasok ang anak ko sa nursery school.

[Sagot]
Ang nursery ay isang child welfare facility na nasa pamamahala ng Ministry of Health, Labor and Welfare.  Ito isang pasilidad na pwedeng iiwan ng magulang ang anak kung hindi ito maaalagaan ng magulang dahil siya ay magtratrabaho.  Pwedeng i-iwan ang batang 0 anyos hanggang sa edad na bago pumasok ng elementarya.  Mayroong dalawang klaseng nursery.

①  Aprobadong Nursery  Ito ay nursery na aprobado ng munisipyo dahil natupad nila ang mga kondisyon ng Child Welfare Law. Ang bayad ay depende sa sweldo ng magulang, ang lokasyon ng tirahan at gulang ng bata.

②  Hindi Aprobadong Nursery  Ito ang mga Baby hotel o day care center.  Iba-iba ang bayad depende sa pasilldad.

Para makapasok sa lisensyadong nursery, kailangan ang rason ay hindi maaalagaan ang bat ng magulang dahil magtratrabaho siya.  Mag-aplay lang sa munisipyo.  Kung papasok sa hindi aprobadong nursery, mag-aplay lang sa pasilidad mismo.

[Tanong]Ako ay isang ina na nadiborsyo at may pinapalaking anak sa Japan. Nahihirapan ako sa pamumuhay. Nangangailangan ako ng suportang pampinansyal.

[Sagot]
Kung ikaw ay nadiborsyo at nagpapalaki sa anak ng isang Hapones, maaari kang manatili sa bansa bilang Long-term Resident. Kung ikaw ay nasa ganitong katayuan, maaari ka ring mag-apply ng mga pampublikong suporta mula sa maternal and child welfare.
Ilan sa mga ito ay:

1. ) Child Allowance
(Hindi lamang para sa mga Single-parent na pamilya)
Maari ring makatanggap ang mga dayuhang residente kapag nakarehistro ito at nagpapalaki ng anak. May limitasyon depende sa suweldong natatanggap.
Kumonsulta sa Child Allowance Section ng inyong City / Ward Office para makapagparehistro.

2. ) Child Support Allowance
Ipinagkakaloob sa mga nag iisang magulang o tagapagpatnubay na nagpapalaki ng bata hanggang sa pinakaunang 31 ng marso pagkatapos ng ika-labing walong kaarawan ( o hanggang edad bente anyos para sa mga batang may kapansanan). Ang natatanggap na sahod ay isang batayan. Para sa detalye, tignan ang
HP ng Osaka Prefecture Welfare Division.
Magaplay sa tanggapan ng Child Support Allowance sa munisipyo kung saan kayo nakatira.