การศึกษาระดับเด็กเล็ก

【คำถาม】 ต้องการนำบุตรเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาล  ขอทราบระเบียบการสมัคร

【คำตอบ】               
โรงเรียนอนุบาล เป็นสถานการศึกษาซึ่งขึ้นอยู่กับ กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น“โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล” ซึ่งเมือง หรือเขต/อำเภอ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น
“โรงเรียนอนุบาลของเอกชน”  ที่ทาง นิติบุคคลการศึกษา นิติบุคคลการศาสนา หรือทางเอกชนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น 

<โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล> รับนักเรียนตั้งแต่:4 ขวบถึง 5 ขวบ(บางสถานที่จะรับนักเรียน 3 ขวบ)เปิดรับใบสมัครในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลนั้นๆ  ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเมือง หรือเขต/อำเภอ และมีระบบลดผ่อนผันค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากรายได้ของผู้ปกครอง(กำหนดเขตการศึกษา คือเด็กที่มีภูมิลำเนาในเขตนั้น)

<โรงเรียนอนุบาลของเอกชน> รับนักเรียนตั้งแต่:3 ขวบถึง 5 ขวบ การรับสมัครของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน จำเป็นต้องสอบถามวิธีการรับสมัคร (ไม่กำหนดเขตผู้รับสมัคร คือเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตก็สามารถเข้าเรียนได้)

อาจมีการยืดเวลาการรับดูแลเด็ก โดยพิจารณาจากเวลาการทำงานของผู้ปกครอง กรุณาสอบถามทางโรงเรียนอนุบาลนั้นๆ