การศึกษาระดับมัธยมปลาย


【คำถาม】 เด็กสัญชาติต่างประเทศเพิ่งมาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ไม่นานและพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลย、จะสามารถ เข้าโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐในเขตได้หรือไม่  และต้องสอบข้อสอบฉบับเดียวกับเด็ก นักเรียนญี่ปุ่นหรือไม่

 【คำตอบ】
การเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐในเขตจะต้องปฎิบัติตามระเบียบการที่มีการกำหนดไว้ ถ้าเป็นโรงเรียนสายสามัญ จะต้องสอบเข้าเหมือนเด็กนักเรียนญี่ปุ่นคนอื่น แต่ที่จังหวัดโอซาก้ามีการ
「พิจารณา ผ่อนปรน」ให้แก่ผู้เข้าสอบที่ไม่ถนัดภาษาญี่ปุ่น เด็กนักเรียนที่อยู่ในข่ายที่ทางสภาคณะกรรมการการศึกษาแห่ง จังหวัดโอซาก้าได้ พิจารณาผ่อนปรน เกี่ยวกับการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐในเขตนั้น
โดย หลักการแล้ว จะต้องเป็นเด็กที่ย้ายเข้าเรียนหลังระดับชั้นประถมปีที่ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ
เนื้อหาของการ พิจารณาผ่อนปรน ได้แก่
1)ต่อเวลาสอบให้
2)อนุญาตให้นำพจนานุกรมเข้าใช้ในห้องสอบได้
3)เขียนอักษรฮิรากานะกำกับให้ข้างบนประโยคคำถามในข้อสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนะแนวการศึกษาต่อ สามารถตรวจสอบได้ที่โฮมเพจ ข้อมูลสนับสนุนการใช้ชีวิตในโรงเรียนนานาภาษา นอกจากนี้ สามารถใช้บริการเข้ารับคำปรึกษา ฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อโดยจัดเป็นภาษาต่างๆ ให้หลายครั้งในแต่ละปีด้วย
ถ้าเด็กไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลย ก่อนอื่นสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อจะได้มีทักษะความสามารถทาง ภาษาญี่ปุ่นสูงขึ้น

【คำถาม】มีโรงเรียนมัธยมปลายที่มีการกำหนดโควต้าพิเศษในการเข้าเรียนสำหรับเด็กที่เป็นชาวต่างชาติ หรือไม่
【คำตอบ】                 

ในจังหวัดโอซาก้า ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมปลายที่จัดให้มีการคัดเลือกให้เข้าเรียนสำหรับนักเรียนที่กลับมาจาก ประเทศจีนและนักเรียนต่างชาติ   ผู้ที่จะสามารถสมัครได้คือ ผู้ที่กลับมาจากประเทศจีนหรือผู้ที่มีสัญชาติต่าง  ประเทศ、โดยหลักการแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่ย้ายเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 4 ขึ้นไป สามารถตรวจสอบได้ที่  โฮมเพจของแผนกธุรการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาแห่งจังหวัดโอซาก้า

【คำถาม】มีระบบทุนการศึกษาหรือไม่
【คำตอบ】
สามารถตรวจสอบข้อมูลของทุนการศึกษา สำหรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยหรือโรงเรียนสายอาชีพ(หลักสูตอาชีพ)ทุนการศึกษาสำหรับเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมปลายหรือโรงเรียนสายอาชีพ(หลักสูตรมัธยมปลาย)ได้ที่ โฮมเพจของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโอซาก้าและบางสถานศึกษาที่จะศึกษาต่อนั้น อาจมีทุนการศึกษาที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเอง