ที่อยู่อาศัยแบบอาคารเอกชน

【คำถาม】นักเรียนต่างชาติที่หาที่พัก มีที่พักแบบไหนบ้าง

【คำตอบ】
มีองค์กรต่างๆ บริการที่พักโดยใช้เป็นหอพักของนักเรียนต่างชาติ ดังนี้
(หอพักของนักเรียนต่างชาติ)
มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติแห่งจังหวัดโอซาก้า หอพักนักเรียนต่างชาติสาไก จังหวัดโอซาก้า

(หอพักโอริออง)
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า บ้านเช่าสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยทุนส่วนตัว

「เอลุ, เซเรโนโคไบโจว」
สมาคมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติแลกเปลี่ยน มีโปรแกรมรับนักเรียนต่างชาติเข้าพักอาศัยในหอพักสำหรับ
พนักงานบริษัท
มูลนิธิเงินทุนการศึกษาร่วมมือแลกเปลี่ยนนานาชาต หอพักนักเรียนต่างชาติ
สมาคมมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ เงินทุนการศึกษาอุเอะโน หอพักสตรีอุเอะโนะชิบะ
นอกจากนี้ยังมีหอพักของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ กรุณาปรึกษากับฝ่ายกิจการนักเรียนของมหาวิทยาลัย

(อาคารเคหะสงเคราะห์แห่งชาติ)
ในกรณีที่มาญี่ปุ่นพร้อมครอบครัว และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในการสมัครเข้าอาศัยต่างๆนั้น   สามารถสมัคร

เข้าอาศัยกับอาคารเคหะสงเคราะห์ที่ทางจังหวัดหรือเทศบาลจัดไว้ได้