ประเภทของวีซ่า

【คำถาม】สถานะการพำนักคืออะไร    ประเภทของสถานะการพำนักมีอย่างไรบ้าง

【คำตอบ】
ในการที่ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมตามประเภทที่กำหนดหรืออัตภาพ  สถานภาพระหว่างที่พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนั้น ได้ถูกกำหนดไว้ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยแบ่งเป็นหลายสถานะ

ตารางประเภทสถานภาพการพำนัก