สถานภาพวีซ่าระยะสั้น

【คำถาม】มีกิจกรรมอะไรบ้างที่อนุญาตให้ดำเนินการของสถานะการเป็นผู้อาศัยระยะสั้น

【คำตอบ】
สถานภาพการเป็นผู้อาศัยระยะสั้นนั้น ตามกฏแล้วถูกห้ามทำงาน หรืออื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมที่มีรายได้ ขอบเขต

ของกิจกรรมวีซ่าการพำนักระยะสั้นมีดังนี้  ท่องเที่ยว, พักฟื้น, เล่นกีฬา, เยี่ยมเยือนญาติหรือคนรู้จัก, ดูงาน,

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือพบปะเจรจาการค้า ติดต่องานฯลฯ หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึง

กับที่กล่าวมานี้

【คำถาม】กรณีที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าการพำนักระยะสั้น แต่ต้องการจะยืดระยะเวลาการพำนัก สามารถต่อวีซ่าได้หรือไม่

【คำตอบ】 
ตามปกติการอนุญาตต่อวีซ่าการพำนักระยะสั้นนั้น หากมิใช่เหตุผลสำคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะไม่ออกให้    กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง