สถานภาพวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

【คำถาม】ต้องการทำงานที่ญี่ปุ่นโดยเป็นครูสอนภาษา  ควรจะต้องดำเนินการอย่างไร

【คำตอบ】
สถานภาพการพำนักที่จะยื่นขอนั้นแตกต่างกันไป ตามลักษณะของผู้จ้าง

①     วีซ่า “อาจารย์” เป็นกิจกรรมการสอน, การวิจัย ผู้แนะนำการวิจัยในมหาวิทยาลัย สถาบันเทียบเท่า หรือ โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ

②     วีซ่า “การศึกษา” เป็นกิจกรรมการสอนภาษาหรือการสอนอื่น ๆ ในโรงเรียนประถม  โรงเรียนมัธยมต้น    โรงเรียนมัธยมปลาย  โรงเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนการช่วยเหลือตัวเอง  สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง  โรงเรียนทั่วไป  หรือสถาบันเท่าเทียมที่เกี่ยวข้องที่มีอุปกรณ์หรือการจัดตั้งเกี่ยวกับการศึกษา

③     วีซ่า “ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีความรู้ทางวัฒนธรรม, กิจการต่างประเทศ” ถูกจ้างให้เป็นครูในโรงเรียนสอนภาษาที่ กิจการต่างๆนั้นเป็นผู้บริหาร  หรือเป็นครูที่ทำการสอนภาษาในบริษัทที่จัดการอบรมทางด้านภาษาต่าง ประเทศให้กับพนักงานเกี่ยวกับระเบียบการยื่นขอสถานภาพการเป็นผู้อาศัยต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบได้ที่

โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

【คำถาม】ต้องการทำงานเป็นกุ๊ก(พ่อครัว)ที่ภัตตาคารญี่ปุ่น ต้องการทราบเงื่อนไขการยื่นขอสถานภาพการ เป็นผู้อาศัย “ผู้ชำนาญการ”

【คำตอบ】
เงื่อนไขของสถานภาพการเป็นผู้อาศัย “ผู้ชำนาญการ” หรือทักษะความชำนาญนั้นคือ “กิจกรรมการทำงานที่

จะต้องมีความสามารถเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการทำงานสาขาเฉพาะด้าน ตามสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือสถาบันทั้ง

ของรัฐและของเอกชนในประเทศญี่ปุ่น” การทำงานอุตสาหกรรมสาขาเฉพาะพิเศษได้หมายถึง งานอุตสาหกรรมที่

มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสาขาทางอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญน้อย กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง