การฝึกอบรม

【คำถาม】ต้องการทราบว่าระบบของการฝึกอบรม / ผู้เข้าฝึกงานด้านเทคนิคนั้นเป็นอย่างไร 

【คำตอบ】

ระบบของการฝึกอบรม, ผู้เข้าฝึกงานด้านเทคนิคนั้น เป็นระบบที่ทางประเทศญี่ปุ่นต้องการร่วมมือกับนานา

ชาติ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนานาชาติ โดยการถ่ายทอดเทคนิคความรู้ของญี่ปุ่นให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนา ทางบริษัทญี่ปุ่นหรือองค์กรต่างๆของรัฐ  จะรับคนงานวัยหนุ่มสาวชาวต่างชาติเพื่ออบรมเสริมความรุ้ และเทคนิคต่าง ๆ ของญี่ปุ่น เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความสามารถที่จะนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถนี้กลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศของตน  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ โฮมเพจของกระทรวงยุติธรรม, กรมการตรวจคนเข้าเมือง หรือที่ (มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์)องค์กรความร่วมมือในการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น