สถานภาพความสัมพันธ์

【คำถาม】 ต้องการจะแต่งงานกับสตรีชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ  หลังจากแต่งงานที่ประเทศของคู่สมรสแล้ว  ต้องการเรียกคู่สมรสมาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น 

【คำตอบ】

ระเบียบการสมรส:ก่อนอื่นปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสมรสที่ถูกต้องของต่างประเทศ   วิธีการเรียกคู่สมรสมาญี่ปุ่นนั้นมี 2 วิธีดังนี้

<ระเบียบการขอวีซ่าให้คู่สมรส>

①   “การยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า” เป็นวิธีที่ผู้ยื่นชาวต่างชาติทำการยื่นขอวีซ่า “คู่สมรสของคนญี่ปุ่น” โดยตรง ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศนั้น

②    “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก” เป็นวิธีหลังจากคู่สมรสคนญี่ปุ่นกลับญี่ปุ่นแล้ว การยื่นขอ “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก” ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้กับที่พำนักของตน
เมื่อได้เอกสารดังกล่าวแล้ว  ส่งไปให้คู่สมรสชาวต่างชาติ เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศนั้น

【คำถาม】 พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยอยู่ในฐานะนักศึกษาต่างประเทศ  ต้องการเรียกภรรยาและบุตรมาใช้ชีวิต ร่วมกันที่ญี่ปุ่น ควรจะต้องทำระเบียบการอย่างใด  และภรรยจะทำงานได้หรือไม่

【คำตอบ】

นักศึกษาต่างประเทศ ผู้เป็นฝ่ายยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก “อาศัยอยู่กับครอบครัว” ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้กับที่พำนักของตน การยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก “อาศัยอยู่กับครอบครัว” กรุณาสอบถามกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถานภาพการพำนัก “อาศัยอยู่กับครอบครัว” นี้ใม่อนุญาตให้ทำงาน  แต่ถ้ายื่นขอ
“ใบอนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากคุณวุฒิที่ได้รับอนุญาต” ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วจะสามารถทำงานชั่วคราว(อะรุไบโตะ)ได้(มีการจำกัดเวลาและจำกัดเนื้อหาในการทำงาน) 

【คำถาม】ต้องการให้ลูกขึ้นมาพำนักอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น  ปัจจุบันแต่งงานใหม่แล้วกับผู้ชายญี่ปุ่น、ต้องการให้ลูกซึ่งเกิดจากการสมรสครั้งก่อนมาพำนักอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน  ลูกอายุ10 ขวบ

【คำตอบ】
บุตรของคนต่างประเทศผู้ที่ปัจจุบันที่มีสถานภาพพำนักอาศัยเป็น「คู่สมรสของคนญี่ปุ่น」 และอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น、และไม่ใช่บุตรที่เกิดกับคู่สมรสคนญี่ปุ่นปัจจุบัน、บุตรของคู่สมรสคนต่างประเทศนั้นจะถือว่าเป็น「ลูกติด」、ในกรณีนี้、อาจจะได้รับการอนุญาตให้พำนักอาศัยได้ในฐานะ

「ผู้พำนักอาศัยระยะยาว(เทจูชะ」ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง