ระเบียบการเกี่ยวกับวีซ่า【คำถาม】 ต้องการทราบเงื่อนไขของการขอต่อวีซ่า

【คำตอบ】                 

ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะขออยู่ต่อเพื่อดำเนินกิจกรรมในญี่ปุ่นต่อไปอีกโดยมีสถานภาพการ พำนักแบบเดิม、สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสถานภาพการพำนักได้ขณะที่วีซ่า

ยังไม่หมด คือ  สามารถยื่นคำร้องได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนที่วีซ่าที่มีอยู่ปัจจุบันจะหมดอายุ
กรุณาตรวจสอบได้ที่ ไกด์ไลน์แนะนำการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสถานภาพการพำนัก

【คำถาม】 สามีภรรยาชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น   ได้คลอดบุตรแล้ว  ควรจะต้องทำระเบียบการ อย่างไร

【คำตอบ】 

ในกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาเป็นชาวต่างชาติ บุตรที่เกิดนั้นก็จะมีสัญชาติเป็นชาวต่างชาติด้วย ดังนั้นจำเป็น
ต้องยื่นขอ “สถานภาพการพำนัก” ให้บุตร    การยื่นขอ “สถานภาพการพำนัก” ได้ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 วันนับแต่วันเกิด และถ้าจะออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 60 วันนับแต่วันเกิดไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า(ยกเว้นกรณีที่ออกนอกประเทศโดยวีซ่าเพื่อกลับเข้าประเทศอีกครั้ง(ไซนิวโคะคุเคียวคะ หรือ รีเอ็นทรีวีซ่า)) ในกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาพำนักอาศัยโดยไม่มีสถานภาพการพำนัก หรืออยู่ระหว่างดำเนินการเนรเทศออกนอก
ประเทศ  บุตรที่เกิดนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้สถานภาพการพำนัก

<การแจ้งเกิด>
ต้องดำเนินการแจ้งเกิดภายใน 14 วันนับแต่วันเกิด  เมื่อแจ้งเกิดแล้ว จะออกทะเบียนบ้านให้โดยลงบันทึกว่าเป็น “ผู้มีสถานภาพพำนักอาศัยโดยการกำเนิด” ในทะเบียนบ้าน
(หากไม่ทำการยื่นขอสถานภาพการพำนักภายใน 30 วัน ก็จะถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนบ้าน)

<การขอสถานภาพการพำนัก>
เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอสถานภาพการพำนักเนื่องจากการกำเนิด  มีดังต่อไปนี้
・เอกสารรับรองการกำเนิด(สูติบัตร, สมุดประจำตัวแม่และเด็ก ฯลฯ)
・เอกสารแสดงการปฏิบัติกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น
・หนังสือเดินทาง(จดหมายแจ้งเหตุผลในกรณีที่แสดงหนังสือเดินทางไม่ได้)

<ไซริวการ์ด>
เมื่อได้รับสถานภาพการพำนัก(วีซ่า)และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นระยะกลางและระยะยาวแล้ว จะได้รับ “ไซริวการ์ด”

【คำถาม】 ต้องการทราบเงื่อนไขของการขออนุมัติวีซ่าถาวร

【คำตอบ】          
กรุณาตรวจสอบได้ที่โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงยุติธรรม「ไกด์ไลน์แนะนำเกี่ยวกับการอนุมัติวีซ่าถาวร」 <เงื่อนไข>
①ต้องมีความประพฤติดี
ดำรงชีวิตประจำวันในฐานะพลเมืองธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยถูกกล่าวหาว่าร้ายใดๆ
②มีทรัพย์สินหรือทักษะความชำนาญพิเศษที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพด้วยตนเองอย่างเป็นเอกเทศ
สามารถใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้เป็นภาระของทางราชการหรือสาธารณะ、และทรัพย์สินหรือทักษะ

ความชำนาญพิเศษที่มีอยู่นั้น สามารถคาดหวังได้ว่าจะทำให้มีความมั่นคงในการใช้ชีวิตในอนาคต
③การพำนักอาศัยอย่างถาวรของบุคคลนั้นๆสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประ เทศญี่ปุ่น
ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้แจ้งในไกด์ไลน์แนะนำเกี่ยวกับการอนุมัติวีซ่าถาวรให้ทราบที่
”ไกด์ไลน์แนะนำสำหรับการอนุมัติวีซ่าถาวรของผู้ที่อุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศญี่ปุ่น”และ、”ตัวอย่างการอนุมัติ・ไม่อนุมัติวีซ่าถาวรแก่ผู้ที่อุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศญี่ปุ่น”ด้วย

【คำถาม】”ใบอนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากคุณวุฒิที่ได้รับอนุญาต” นี้ จำเป็นต้องใช้เมื่อไร

【คำตอบ】

               

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นถูกจำกัดขอบเขตของการทำกิจกรรมตามสถานภาพการพำนักที่ถืออยู่ ในกรณีที่มีรายได้ไม่สมดุลย์กับกิจการที่ทำนั้น  หรือถูกห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมใดๆที่มีรายได้    แต่ถ้ามีความประสงค์ที่จะทำ
กิจกรรมที่มีรายได้ หรือดำเนินกิจการที่มีรายได้สมดุลย์โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมเดิมที่ทำอยู่  และได้รับการ
ยอมรับว่าเหมาะสม  จะได้รับการอนุญาต   แต่สำหรับผู้ที่มีสถานภาพการพำนักเป็นคู่สมรสของคนญี่ปุ่นอื่น ๆ
ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นระยะยาว ผู้ที่เป็นคู่สมรสของวีซ่าถาวรอื่น ๆ และผู้ถือวีซ่าถาวรนี้ ไม่มีการจำกัดขอบเขตของการทำกิจกรรม  ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องขอ
“ใบอนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากคุณวุฒิที่ได้รับอนุญาต”

【คำถาม】มีสถานภาพการพำนักเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นระยะยาว แต่ต้องการกลับประเทศชั่วคราว ขอทราบ ระเบียบการที่จำเป็น

【คำตอบ】
ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นระยะกลาง และระยะยาวจะเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามาอีกครั้ง โดยใช้
สถานภาพการพำนักที่มีอยู่เดิมนั้น  มี 2 วิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ออกนอกประเทศดังนี้

กรณีที่ออกนอกประเทศไม่เกิน 1 ปี:
ชาวต่างชาติที่มีหนังสือเดินทางและไซริวการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ (ใบรับรองวีซ่าถาวรพิเศษสำหรับผู้ถือวีซ่าถาวรพิเศษ)เดินทางออกนอกประเทศได้ภายใน 1 ปี
(*กรณีที่วีซ่าหลังเดินทางออกนอกประเทศมีอายุเหลือไม่ถึง 1 ปี ก็จะอนุญาตให้จนถึงหมดอายุวีซ่า และสำหรับผู้ถือวีซ่าถาวรพิเศษได้ภายใน 2 ปี)
และต้องการกลับเข้ามาอีกครั้งโดยใช้สถานภาพการพำนักที่มีอยู่เดิมนั้น ตามหลักไม่จำเป็นต้องขอ รีเอ็นทรีวีซ่า
    
ผู้ที่ต้องการออกนอกประเทศโดยใช้ระบบนี้จะไม่สามารถต่ออายุวีซ่าที่ต่างประเทศได้  
(*)ถ้าไม่กลับเข้ามาใหม่หลังออกนอกประเทศแล้วก่อนครบ 1 ปี  จะสูญเสียสถานภาพการพำนักที่มีอยู่

กรณีที่ออกไปนอกประเทศเกิน 1 ปีขึ้นไป(เกิน 2 ปี  สำหรับผู้มีวีซ่าถาวรพิเศษ):
ก่อนออกนอกประเทศ   ขอ “วีซ่าเพื่อกลับเข้าประเทศอีกครั้ง หรือรีเอ็นทรีวีซ่า” ได้ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้กับที่พำนักของตน

ช่วงระยะเวลาจำกัด:ระยะเวลาของวีซ่าเพื่อกลับเข้าประเทศอีกครั้ง หรือรีเอ็นทรีวีซ่านั้น สุงสุด ”5 ปี” ( 6 ปี  สำหรับผู้ถือวีซ่าถาวรพิเศษ)

【คำถาม】 เปลี่ยนที่ทำงานจากบริษัทเดิมที่ทำมา 3 ปี  ระเบียบการที่ต้องทำมีอะไรบ้าง 

【คำตอบ】                
การเปลี่ยนที่ทำงานของผู้ที่มีสถานภาพการพำนักเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีความรู้ทางวัฒนธรรม, กิจการต่าง
ประเทศ” ฯลฯ จำเป็นต้อง “แจ้ง” ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบภายใน 14 วัน   และทางฝ่ายบริษัทที่ทำงานอยู่ก็จำเป็นต้องแจ้งภายใน 14 วันเช่นกัน และสามารถที่จะขอ “ใบรับรองการทำงาน” เพื่อเป็นการยืนยันว่าการทำงานกับบริษัทใหม่นั้นเหมาะสมกับสถานภาพการพำนักปัจจุบันหรือไม่   และเพื่อความราบรื่นในการต่อวีซ่าครั้งต่อไป เพราะกรณีที่ผู้จ้างใหม่จะรับชาวต่างชาติเข้าทำงานนั้น  ถ้ามีใบรับรองการทำงานนี้ จะสามารถสืบตรวจล่วงหน้าได้ว่าสถานภาพการพำนักของก่อนเปลี่ยนที่ทำงาน กับหลังเปลี่ยนที่ทำงานว่าสอดคล้องกันหรือไม่ด้วย  ใบรับรองการทำงานนี้ไม่บังคับให้ทำการขอ เพราะจะออกให้สำหรับผู้ยื่นทำการขอเท่านั้น