ระบบบัตรพำนักอาศัยและการลงทะเบียนพำนักอาศัยของชาวต่างชาติ

【คำถาม】เข้ามาญี่ปุ่นด้วยวีซ่า "พำนักระยะสั้น"、จะได้รับบัตรพำนักอาศัย(ไซริวการ์ด)หรือไม่ เนื่องจากมีกำหนดจะทำระเบียบการต่อวีซ่า"พำนักระยะสั้น"เพื่อพำนักเกินกว่า  3 เดือน、จึงต้องการขอให้ออกบัตรให้、 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวพิสูจน์บุคคล

【คำตอบ】            
ผู้ที่จะได้รับบัตรพำนักอาศัยคือ   คนต่างประเทศที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นในระยะเวลาปานกลางและระยะ

เวลายาว    คนต่างประเทศที่อยู่ในข่ายบุคคลดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการออกบัตรไซริวการ์ด
① ผู้ที่ได้รับการกำหนดให้มีระยะเวลาพำนักอาศัยไม่เกิน「3 เดือน」
② ผู้ที่ได้รับการกำหนดให้ถือวีซ่าระยะสั้น
③ ผู้ที่ได้รับการกำหนดให้ถือวีซ่าการทูตหรือราชการ
④   ผู้ที่กฏหมายกระทรวงยุติธรรมกำหนดให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าคนต่างประเทศที่
อยู่ในข้อ ① ถึงข้อ ③
⑤ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยถาวรเป็นกรณีพิเศษ(จะได้รับการออก"เอกสารรับรองการเป็นผู้ พำนักอาศัยถาวรกรณีพิเศษ")
⑥ ผู้ที่ไม่มีวีซ่า

กรณีที่เข้ามาประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่า"พำนักอาศัยระยะสั้น"、แม้ว่าจะได้รับการต่อวีซ่าให้พำนักได้อีกเกินกว่า 3 เดือน ก็จะไม่ได้รับการออกบัตรพำนักอาศัย(ไซริวการ์ด)

【คำถาม】ถ้าย้ายไปอยู่ที่เขตเทศบาลอื่น、ต้องไปแจ้งย้ายเข้าที่เขตใหม่หรือไม่  และ、ถ้าย้าย ออกไปอยู่ที่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างไร

【คำตอบ】
ก่อนอื่นต้องยื่น "แจ้งย้ายออก"ล่วงหน้าที่ที่ว่าการเขตตำบลหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน      และ
หลังจากนั้น、เมื่อย้ายเข้าไปอยู่ที่อยู่ใหม่แล้ว ก็จะต้องยื่น "แจ้งย้ายเข้า"ต่อที่ว่าการเขตที่อยู่ใหม่
ภายใน 14 วัน  การดำเนินการนี้、ต้องนำบัตรพำนักอาศัย(ไซริวการ์ด) 、หรือบัตรรับรองการเป็นผู้
พำนักอาศัยถาวรกรณีพิเศษ พร้อมกับ"ใบรับรองการแจ้งย้ายออก"ไปยื่นด้วย   ถึงแม้จะเป็นเขต
เทศบาลเดียวกันก็ตาม、 เมื่อย้ายเข้าไปอยู่ที่อยู่ใหม่แล้ว、ก็จะต้องยื่น "แจ้งการย้ายที่อยู่"ภายใน 14 วันด้วย
นอกจากนี้、การที่จะย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศ ก็ต้องยื่น、"แจ้งย้ายออก"   แต่ในกรณีนี้、จะไม่

มีการออก"ใบรับรองการแจ้งย้ายออก"ให้    ดังนั้น จะกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่ได้ด้วย re-entryวีซ่า、
และเมื่อมีที่พำนักเป็นหลักฐานแล้ว、ก็จะต้องนำพาสปอร์ต และไซริวการ์ด、ไปทำระเบียบการ

แจ้งย้ายเข้าภายใน 14วันเช่นกัน
ถ้าไม่ดำเนินการยื่นเอกสารแจ้งย้ายที่จำเป็นดังกล่าว、    อาจเป็นไปได้ว่าจะถูกลงโทษหรือถูก

พิจารณายกเลิกวีซ่าพำนักอาศัยนั้น