การปฏิบัติในฐานะกองตรวจคนเข้าเมือง

【คำถาม】ผู้ประกอบการของญี่ปุ่น   ต้องการจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงาน  ขอทราบเกี่ยวกับระบบ และ ระเบียบการที่ควรระวังในการปฎิบัต

【คำตอบ】
กรณีจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงาน ควรจะต้องตรวจสอบสถานภาพการพำนัก เพื่อระวังเรื่องการจ้างแรงงานผิด
กฏหมาย  ดังนั้นเวลาจ้าง จะต้องตรวจสอบสถานภาพการพำนักจากหนังสือเดินทางและไซริวการ์ด  หากรับชาว ต่างชาติเข้าทำงานหรือลาออก นายจ้างมีหน้าที่ต้องตรวจสอบยืนยัน และแจ้งชื่อ สถานภาพการพำนัก ระยะเวลาหมดอายุวีซ่าของพนักงานชาวต่างชาตินั้น ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
(ฮัลโลเวอร์ค)

(ยกเว้น “ผู้พำนักถาวรพิเศษ” หรือผู้ที่มีสถานภาพการพำนักกิจกรรมการทูต, กิจกรรมการหน่วยงานราชการ)  และ

ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานนั้นจะคุ้มครองชาวต่างชาติด้วย ดังนั้นจึงครอบคลุมถึงกฏหมายว่าด้วยการจัดหางาน หรือกฏหมายว่าด้วยการจัดส่งไปประจำงาน, กฏหมายมาตรฐานแรงงาน, กฏหมายว่าด้วยอัตราค่าแรงขั้นต่ำ, กฏหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, กฏหมายว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยประกันภัยพิบัติ, กฏหมายว่าด้วยการประกันการว่าจ้าง,  กฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ, กฏหมายว่าด้วยประกันสังคมบำเหน็จบำนาญเป็นต้นด้วย เพื่อไม่เป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากการใช้ภาษาแตกต่างกัน  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หนังสือสัญญาการว่าจ้างควรจัดทำขึ้นด้วยภาษาที่ลูกจ้างชาวต่างชาตินั้นเข้าใจ   กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่

โฮมเพจของศูนย์บริการจัดหางานแก่ชาวต่างชาติโอซาก้า