เรื่องเกี่ยวกับค่าจ้าง

【คำถาม】ทางสถานที่ทำงานไม่จ่ายค่าจ้างแรงงานให้    จะทำอย่างไรดี

【คำตอบ】             
ค่าจ้างแรงงานนั้นตามหลัก、เป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายให้ครบจำนวนทั้งหมดเป็นเงินตราโดยตรงต่อผู้ใช้แรงงานโดย

กำหนดวันจ่ายประจำที่แน่นอนในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในกรณีที่ไม่จ่ายค่าแรงงานให้、ก็สามารถปรึกษา

กับสำนักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน ที่ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลพื้นที่ที่ทางบริษัทหรือที่ทำงานตั้งอยู่
นอกจากนี้、

ถ้านัดเวลาล่วงหน้ากับ  สำนักงานแรงงานมวลรวมจังหวัดโอซาก้า แล้วสามารถรับการปรึกษา  ด้วยภาษาอังกฤษ ・

ภาษาจีน

ส่วนกรณีที่ไม่จ่ายค่าจ้างเพราะบริษัทล้มละลาย、ตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองการจ่ายค่าจ้าง、ผู้ใช้แรงงาน

สามารถได้รับประกันค่าแรง、ด้วย「ระบบจ่ายชดเชยเงินค่าจ้างค้างจ่าย」

สามารถปรึกษาเกี่ยวกับการจ่ายชดเชยเงินค่าจ้างค้างจ่ายนี้ได้  ที่สำนักงานควบคุมมาตรฐานแรงงานซึ่ง

สังกัดอยู่ที่เขตพื้นที่นั้น<